. .

O firmie

Firma IRYS Dom Weselny powstała w marcu 2009 roku. Spółka rozpoczęła działalność od zadań inwestycyjnych występując o dofinansowanie w ramach projektów unijnych. W maju 2010 r. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Spółka wybrała Oś Priorytetową I: Przedsiębiorczość i innowacje, w zakresie dotacji inwestycyjnych w dziedzinie turystyki.

Świadczymy usługi gastronomiczne i cateringowe, a w przyszłości także usługi noclegowe.

logotypu ue

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Program "twój pomysł, europejskie pieniądze"

Kryterium wyboru projektu było związane z regionem Lubelszczyzny i powiatem krasnostawskim w którym powstała Spółka. Lubelszczyzna jest ciągle postrzegana jako region słabo rozwinięty na tle innych regionów Polski i Unii Europejskiej. Pomimo pięknych elementów krajobrazu ciągle brakuje bazy turystyczno-rekreacyjnej. Powstanie nowych obiektów wpłynie na większą dostępność i poprawę jakości świadczonych usług oraz rozwój turystyki w tym regionie. Powstaną też nowe miejsca pracy.

Punkt Informacyjny
Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego
UMWL w Lublinie
tel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 0-81 44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
tel.: 0-81 46-23-831, 0-81 46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

IRYS Dom Weselny